Motorista
Domů     Motorista

Více o pohonných hmotách

Jak se vyhnout špatným pohonným hmotám

Co dělat, když je natankován nesprávný druh paliva?

Jak se pozná kvalitní palivo?


 

Jak se vyhnout špatným pohonným hmotám

Kvalita pohonných hmot prodávaných v České republice je podle dostupných statistik na úrovni obvyklé v zemích Evropské unie. Přestože je kontrola kvality pohonných hmot prováděna státními orgány, není vzhledem k vysokému počtu čerpacích stanic v České republice možno odhalit všechny prodejce nekvalitních pohonných hmot. Pro běžného motoristu je situace na trhu často nepřehledná, protože konkrétní informace o kvalitě pohonných hmot jsou nedostupné. Východiskem pro jasnou identifikaci čerpacích stanic, které mají samy zájem pravidelně prokazovat, že jejich paliva mají vyhovující kvalitu, je právě program Pečeť kvality.

Přesto je vhodné se řídit několika radami:

 • Vyvarovat se čerpání paliv u neznámých a nedůvěryhodných čerpacích stanic. Dávat přednost čerpacím stanicím s označením Pečeti kvality. Čerpat paliva pouze ze správně označených výdejních pistolí. U každé výdejní pistole by měl být štítek, že palivo odpovídá normě ČSN EN 228 pro benziny, ČSN EN 590 pro naftu a ČSN 65 6508 pro směsnou naftu s obsahem metylesterů nad 30%.
 • V případě pochybností žádat atest prokazující vyhovující kvalitu pohonných hmot. Po každé dodávce paliva zůstává u čerpací stanice atest k právě prodávanému výrobku – s naměřenými konkrétními hodnotami, které deklarují, že každá tato hodnota byla před expedicí laboratorně kontrolována. V každém případě vyžadovat účtenku s údaji o nákupu paliva.
 • V případě reklamace paliva se řídit ustanoveními Obchodního zákoníku – každá ČS by měla mít reklamační řád a na požádání vyplnit reklamační protokol. Dodržení postupu podle reklamačního řádu je nezbytnou podmínkou pro to, aby mohla být reklamace vyřízena.

? nahoru

 


 

Co dělat, když je natankován nesprávný druh paliva?

U čerpacích stanic se občas stává, že zákazník natankuje omylem jiné palivo, než jaké chtěl a než patří do nádrže jeho vozidla. Proto je třeba při každém tankování dávat pozor, jakou pistoli jsme skutečně použili, případně ověřit na účtence, co nám bylo účtováno. Dnešní elektronický systém propojující výdejní stojany a počítač pokladny se mnohem méně často mýlí než uspěchaný motorista, takže účtenka spolehlivě udává druh paliva, které bylo skutečně vydáno.

Směsi různých druhů benzinů

Všechny druhy benzinů jsou vzájemně mísitelné, pokud je omylem natankován benzin s větším oktanovým číslem, žádnému motoru to nevadí, moderním motorům by nemělo vadit ani natankování benzinu s menším oktanovým číslem, než je základní doporučení výrobce. Určitý problém vzniká při tankování benzinu Special. Kvalita tohoto paliva je stejná jako u benzinu Normal, ale navíc obsahuje rozpustnou sloučeninu draslíku a barvivo. Pokud se omylem do nádrže vozidla, které jezdí na Special, natankuje jiný benzin, lze přikoupit u čerpací stanice přípravek obsahující sloučeninu draslíku a do nádrže ji dodatečně přidat. Naopak, pokud je benzin Special natankován omylem místo jiného druhu benzinu do nádrže vozidla vybaveného katalyzátorem, není nebezpečí, že by spotřebovaný objem jedné nádrže paliva s obsahem draslíku mohl poškodit katalyzátor.

Směsi benzin – nafta

 

Pokud dojde k omylu a je do benzinu natankována nafta nebo naopak, vytvoří se směs, která rozhodně ovlivní emise vozidla. Proto by měla být z nádrže odstraněna a natankováno správné palivo. To samozřejmě není jednoduchá záležitost a mnohdy je vyloučeno to udělat okamžitě, takže je v praxi nutné volit řešení nepřihlížející k emisím, ale pouze k udržení provozuschopnosti motoru.
Je-li do nádrže benzinového motoru natankována omylem nafta, je obvykle nutné tuto směs z nádrže odstranit a natankovat čistý benzin. Bez problémů lze spálit pouze směs obsahující několik procent nafty, při obsahu více procent už bude přecházet do olejové náplně takové množství nespálené nafty, že olej v motoru začne přibývat a znehodnotí se. Při obsahu nafty v benzinu kolem deseti procent už se projevují při chodu motoru pozorovatelné potíže, případně nelze studený motor vůbec nastartovat. V případě, že je do benzinu natankována směsná nafta , mohou být tyto problémy ještě intenzivnější.

Je-li do nádrže naftového motoru omylem natankován benzin, projevy kontaminace nejsou tak intenzivní jako v předchozím případě. Sice se pronikavě snižuje bod vzplanutí a zvětšuje se tím požární riziko , ale snižuje se i mazivost, takže by mohlo dojít k poškození vstřikovacího čerpadla a trysek. Snižuje se také cetanové číslo a motor má tvrdý chod. Je-li množství benzinu přidaného do nafty jen malé, není třeba provádět žádné složitější opatření, pouze je třeba ihned přidat do nádrže přípravek do nafty, obsahující mazivostní přísadu. Je třeba zdůraznit slovo mazivostní, protože některé přípravky mají pouze detergentní účinek, který nemůže zhoršenou mazivost směsi nafty s benzinem zlepšit. V poslední době se stal případ, že do nádrže osobního vozu s naftovým motorem byl omylem natankován benzin a vznikla směs obsahující asi 25% benzinu v naftě. Následně byla přidána mazivostní přísada v pětinásobné doporučené dávce a nedošlo k poškození vstřikovací soustavy.

? nahoru

 


 

Jak se pozná kvalitní palivo?


V současné době se v České republice distribuují bezsirná paliva s obsahem síry do 10mg/kg.

Kvalitní automobilový benzin zaručuje spolehlivé spuštění motoru za všech klimatických podmínek. Spaluje se plynule, bez detonací a produkuje jen velmi málo škodlivin. Musí být stabilní i při delším skladování, nesmí vytvářet usazeniny, nesmí obsahovat volnou vodu ani viditelné nečistoty..
Kvalitu benzinu určují národní i mezinárodní standardy a specifikace, pro Českou republiku platí převzatá evropská norma ČSN EN 228.
Každý motor má určitý oktanový nárok daný jeho konstrukcí. Vyjadřuje se oktanovým číslem benzinu. Oktanové číslo, které je dáno jeho složením, vyjadřuje schopnost benzinu odolávat detonačnímu spalování, které se projevuje tzv. klepáním. Vyšší oktanové číslo znamená větší odolnost proti klepání. Pokud se používá benzin s nižším oktanovým číslem, motor je náchylný ke klepání. Moderní motory mají zabudovaná čidla klepání, která pomáhají přesně upravit okamžik zážehu v případě, že motor začíná klepat. Tyto motory se dokáží přizpůsobit i benzinu s nižším oktanovým číslem. Pak má však motor slabší výkonové parametry a vyšší spotřebu.
Rozeznáváme dva druhy oktanových čísel stanovených zkouškou na zkušebním motoru.: RON – oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou, a MON – stanovené motorovou metodou. Obě metody se liší podmínkami stanovení na zkušebním motoru. Výzkumná metoda vyjadřuje standardní provoz motoru, motorová metoda vyjadřuje chod motoru za vyšších otáček. Pro Evropu je typická hodnota pro oktanové číslo výzkumnou metodou -RON 95.
Pro vytvoření kvalitní spalovací směsi se vzduchem musí být benzin dostatečně těkavý. Různá roční období vyžadují používání benzinu s různou těkavostí a to je také důvodem, proč dodávají rafinérie v letním a zimním období složením a těkavostí odlišné benziny, v zimním období musí být těkavost dostatečně vysoká pro zajištění studeného startu
Pro zlepšení standardních vlastností benzinu se velmi často přidávají speciální přísady, tzv. aditiva, která vylepšují nejrůznější vlastnosti paliva.
Pro zvýšení oktanového čísla benzinu se v minulosti přidávaly alkyl olovnaté sloučeniny (tetrametyl- a tetraetyl-olovo) a tím snižovaly nebezpečí detonačního spalování – klepání motoru. Po zavedení katalyzátorů a bezolovnatých benzinů (v Československu v polovině osmdesátých let minulého století ) se pro zvýšení oktanových čísel začaly používat kyslíkaté látky typu éterů. Od roku 2001 jsou na trhu v České republice pouze bezolovnaté benziny. Pro vozidla s netvrzenými ventilovými sedly (vesměs s datem výroby před rokem 1988) , které potřebovala olovnaté sloučeniny jako mazivo , se používá benzin s obsahem draselné přísady, která olovo nahradila.
Mezi další používané přísady patří

 • Detergenty – Při spalování benzinu se ve vstřikovacích tryskách, na ventilech a ve spalovacích prostorách mohou objevovat usazeniny. Moderní motory jsou na usazeniny zejména v sacím traktu poměrně citlivé, a pokud nečistot přibývá, může dojít k narušení optimálního proudění směsi paliva a vzduchu do spalovacích prostor. Motor pak nevykazuje očekávané parametry. Chod agregátu je nepravidelný, motor má vyšší spotřebu a ve spalinách je mnoho nečistot. Pro snížení množství usazovaných nečistot se do benzinu často přidávají speciální aditiva. Tyto příměsi zabraňují usazování nečistot v sacím systému a vstřikovačích, a pokud se tam už nějaké usazeniny dříve objevily, dokáží je dokonce postupně odstranit.
 • Antikorozní přísady – Tyto přísady chrání palivový systém i pracovní plochy motoru před korozí a tím prodlužují jeho životnost.
 • Antioxidanty – Tyto přísady chemicky stabilizují benzin a zabraňují tak vzniku nežádoucích nečistot a usazenin při jeho skladování.

Podle současné technické normy se používají benziny, které mohou obsahovat až 5%objmových etanolu. Připravuje se novela tohoto předpisu, která umožní používat pro vozidla, u kterých to je výrobcem schváleno benzin s obsahem až 10% obj. etanolu.
Ideální nafta je dokonale tekutá za všech teplot, je zcela čirá a bez cizích příměsí či separovaného parafínu. Snadno se vznítí, hoří klidně a čistě. Kvalitu nafty určují národní i mezinárodní standardy a specifikace, pro Českou republiku platí převzatá evropská norma ČSN EN 590.
Cetanové číslo udává schopnost nafty spontánně se vzněcovat po stlačení a zvýšení teploty ve spalovacích prostorech motoru. Nižší cetanové číslo znamená delší prodlevu před vznícením nafty. Uvedená norma stanovuje minimální cetanové číslo 51. Stanovuje se ve zkušebním motoru podobně jako oktanové číslo u benzinů . Další charakteristikou motorové nafty je destilační rozmezí, nafta obsahuje uhlovodíky s bodem varu v rozmezí cca 170 až 360°C.
Tekutost motorové nafty se mění v závislosti na ročním období. Důležitá je zejména za nízkých teplot a vyjadřuje ji teplota filtrovatelnosti. Touto zkouškou je simulován průchod paliva palivovým filtrem za nízkých teplot. Nafta se vyrábí podle teploty filtrovatelnosti ve třech druzích pro letní období je max.teplota filtrovatelnostii 0°C, pro přechodná období od 1.října do 15.listopadu a od 1.března do 14.dubna je max.teplota filtrovatelnosti -10°C a v zimním období od 16.11..do 28.resp.29.2. je max.-20°C. Se snižující se teplotou se z nafty začínají vylučovat krystalky parafínů – nafta se zakaluje a ucpává palivový filtr. Ucpávání palivového filtru lze omezit přidáváním aditiv, jejichž působením se vytvářejí drobné krystaly parafinů a je omezeno jejich usazování, což zlepšuje tekutost nafty za nízkých teplot.
Další důležitou vlastností motorové nafty je mazací schopnost vyjádřená mazivostí. Pro její zlepšení se používají přísady, ale v současné době je mazivost vesměs zajištěna povinným přídavkem metylesterů mastných kyselin.
Vstřikovací systémy pracují s objemovým měřením paliva, takže změna hustoty paliva se odrazí ve výkonu motoru. Je-li nafta hustší, vykazuje motor vyšší výkon, ale také více kouří a produkuje více škodlivin. Má-li nafta příliš nízkou specifickou hmotnost, způsobuje tvrdý chod motoru při běhu naprázdno a vede ke zvýšení spotřeby. Proto je pro motorovou naftu stanoveno rozmezí hustoty, které zajišťuje správnou funkčnost dávkovacích systémů.
Do nafty se většinou přidávají i další aditiva, která zlepšují její užitné vlastnosti . Jde především o tato aditiva:

 • Přísady pro zvýšení cetanového čísla (tyto přísady snižují prodlevu od vstříknutí nafty do spalovacího prostoru po její vznícení): mohou zvýšit cetanové číslo až na hodnotu cca 60, vyšší cetanové číslo přispívá k lepším spalovacím vlastnostem, snížení pevných částic a nespálených uhlovodíků v emisích a snížení hlučnosti motoru,
 • Detergenty - snižují množství úsad ve vstřikovacím systému a ve spalovacích prostorech a pomáhají tyto úsady vynést z motoru.
 • Protikorozní inhibitory. Většinou se přidávají do nafty přepravované na větší vzdálenosti kovovým potrubím. Chrání potrubí před korozí a snižují znečištění nafty částečkami rzi. Tím zároveň chrání palivovou soustavu vozidla před korozí.
 • Deemulgátory,  voda, která se může dostat do nafty, ji zakaluje. Voda navíc může způsobit korozi palivového systému. Deemulgátory rychle odstraňují vodu z nafty a vracejí jí původní čirý vzhled.
 • Mazivostní přísady. Tyto přísady se přidávají především do nafty s nízkým obsahem síry. Mazivostní přísady chrání pohyblivé díly vstřikovacího čerpadla před opotřebením a poškozením.
 • Přísady snižující pěnění. Při čerpání či stáčení nafty pomocí čerpadel má nafta tendenci pěnit, zejména při rychlovýdeji, který je používán vozy s velkým objemem nádrží paliva. Nádrž potom nejde úplně naplnit a zvyšuje se riziko rozlití přebytečné nafty. Aditiva snižující pěnění nafty také zrychlují rozpad a usazování vzniklé pěny

Řada sítí čerpacích stanic již nabízí aditivovaná paliva,, kde jsou již deklarovány některé zlepšené vlastnosti, u benzinů se jedná zejména o přídavek detergentů a vyšší oktanové číslo u benzinů nejvyšší oktanové hladiny. U motorových naft se jedná o vyšší cetanové číslo, detergentní vlastnosti a zlepšené zimní vlastnosti vyjádřené nižší teplotou filtrovatelnosti než je minimální požadavek pro zimní naftu třídy F.

? nahoru

Kontakt

SGS Czech Republic s.r.o.

U Trati 42
100 00, Praha 10 - Strašnice
Česká republika

Telefon: +420 274 021 310
Fax: +420 274 817 287


Aktuality

MOL VSTUPUJE DO PROGRAMU PEČEŤ KVALITY MONITORUJÍCÍ PALIVA NA ČERPACÍCH STANICÍCH

Praha, 18. června 2019 Společnost MOL Česká republika uzavřela dohodu s firmou SGS..

PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV HRDĚ NA NÁDRŽI JIŽ 6. SOCIÁLNÍHO VOZIDLA

Dne 20. března 2019 byly za účasti zástupců Městské části Praha 9, médií, SGS..

V PROVOZU JIŽ 5. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL S PODPOROU SGS

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k inspekčnímu Programu..

SGS MOBILNÍ LABORATOŘ V NOVÉM DESIGNU 3 v 1

3 OCHRANNÉ SGS ZNÁMKY DEKLARUJÍCÍ GARANCI KONTROLY KVALITY PALIV V CELÉM..

SGS PEČEŤ KVALITY MOTOROVÝCH PALIV I NADÁLE POMÁHÁ

Společnost SGS Czech Republic se v rámci svých aktivit k Programu kontroly kvality..